آسیب شناسی تدوین دکترین و آئین نامه ها در نیروهای مسلح
کد مقاله : 1065-DAFOOS
نویسندگان:
مهدی علی نژاد *
مدیر آموزش و استقرار- مرکز مطالعات و تدوین دکترین سپاه
چکیده مقاله:
چکیده
هدف اصلی این تحقیق شناسایی مشکلات، چالش ها و موانع موجود در تدوین دکترین و آئین نامه های نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای مقتضی است که از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق مجموعه ای از کارشناسان، مدیران و فرماندهان مرتبط با تدوین دکترین در نیروهای مسلح است که بصورت هدفمند به تعداد 20 نفر انتخاب شده اند. در این تحقیق ابتدا با انجام مطالعات اکتشافی و مراجعه به اسناد و نشریات مرتبط (دکترین و آئین نامه ها) و همچنین مشاوره و مصاحبه با شش نفر از خبرگان نظامی در این حوزه، مشکلات و نقاط ضعف موجود در تدوین آئین نامه ها احصاء شده و سپس این گویه ها در قالب پرسشنامه به جامعه آماری توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز از آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتیجه اینکه در تدوین دکترین و آئین نامه های نیروهای مسلح مشکلاتی نظیر مقاومت فرماندهان، نبود وفاق و اجماع در مفهوم سازی، طولانی و هزینه بر بودن تدوین، جبرگرایی و ....، وجودارد که بایستی راهکارهایی برای رفع آن ها ارائه شود. برخی از این راهکارها در این مقاله پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
دکترین نظامی، آئین نامه، نیروهای مسلح، آسیب شناسی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است