شورای سیاستگذاری
حسین ولی‌وندزمانی
رئیس
استادیار، دافوس
پست الکترونیکی: hosein [at] gmail.com
کمیته علمی
حمید کریمی
دبیر کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: hameed.kareemi [at] gmail.com
شورای سیاستگذاری
مسعود سرودی
دبیر
مربی، دافوس
پست الکترونیکی: masoud.soroudi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
مسعود سرودی
دبیر اجرایی
مربی، دافوس
پست الکترونیکی: masoud.soroudi [at] gmail.com
محور یکم
احمد مهدی جمالی
دبیر تخصصی
مربی، دافوس آجا
پست الکترونیکی: ahmadmehdi1446 [at] gmail.com
اسماعیل شریفان
دبیر تخصصی
استادیار. داعا
پست الکترونیکی: sf [at] gmail.com