شورای سیاستگذاری

حسین ولی‌وندزمانی

حسین ولی‌وندزمانی

رئیس
hoseingmail.com
استادیار، دافوس
مسعود سرودی

مسعود سرودی

دبیر
masoud.soroudigmail.com
مربی، دافوس

کمیته علمی

حمید کریمی

حمید کریمی

دبیر کمیته علمی
hameed.kareemigmail.com
استادیار

کمیته اجرایی

مسعود سرودی

مسعود سرودی

دبیر اجرایی
masoud.soroudigmail.com
مربی، دافوس

کمیته اختیاری 1

احمد مهدی جمالی

احمد مهدی جمالی

دبیر تخصصی
ahmadmehdi1446gmail.com
مربی، دافوس آجا
اسماعیل شریفان

اسماعیل شریفان

دبیر تخصصی
sfgmail.com
استادیار. داعا