تقویت بنیه علمی تدوین‌گران آیین‌نامه در نیروهای مسلح ج.ا.ا.


شناسایی کارکنان نخبه و مستعد جهت به‌کارگیری در حوزه تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح ج.ا.ا.


گفتمان‌سازی، ایجاد رویه مشترک و تقویت ادبیات مرتبط با تدوین آیین‌نامه در نیروهای مسلح ج.ا.ا.


انتقال تجربیات و دانش تدوین‌گران آیین‌نامه در نیروهای مسلح ج.ا.ا.


تبیین نقش فرمانده در تدوین آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح ج.ا.ا.