بسمه‌تعالی

فرم داوری مقالات

آیا چکیده و واژه‌های کلیدی مقاله مناسب تهیه شده است؟

آیا نویسنده مقدمه، بیان مسئله، اهمیت، ضرورت و اهداف همایش را رعایت نموده است؟

آیا پیشینه پژوهش و مبانی نظری مقاله مناسب می‌باشد؟

آیا نویسنده به خوبی روش تحقیق، زوش ابزار جمع‌آوری داده‌ها و جامعه آماری و انتخاب حجم نمونه را تشریح نموده است؟

آیا تجزیه و تحلیل داده‌ها به درستی صورت گرفته است؟

آیا نویسنده در پاسخ به سوال‌ها و آزمون فرضیه‌ها، پاسخ مناسبی ارائه نموده است؟

آیا نویسنده توانسته‌ است نتیجه و پیشنهاد مناسب و مرتبطی در مقاله خود ارائه نماید؟

آیا نویسنده در تهیه مقاله از منابع مرتبط، معتبر و روزآمد به‌درستی استفاده و آدرس‌دهی نموده است؟

آیا نویسنده در مقاله خود از اصول نگارش در شیوایی و رسایی متن استفاده نموده است؟

آیا مقاله از نوآوری، سودمندی و همخوانی با محورهای همایش برخوردار است؟