ماهیت آیین‌نامه، مفاهیم، انواع و کاربرد آن در نیروهای مسلح ج.ا.ا.

مقایسه آیین‌نامه با سایر اسناد مشابه، افتراقات و اشتراکات با راهبرد، روش‌ جاری، رهنامه و غیره

ارزیابی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح ج.ا.ا.(فرایند نظارت، کیفیت، آزمایش و غیره)

اصول و مبانی روش‌شناسی تدوین و بازنگری آیین‌نامه(الگوها، روش‌ها، کاربرد تجارب سایر کشورها)

آسیب‌ها، چالش‌ها و موانع پیش‌روی تدوین آیین‌نامه در سطح نیروهای مسلح ج.ا.ا. . ارائه راه‌کارهای برون رفت