تبیین مفهوم و انواع راهبرد نظامی در مدیریت راهبردی نظامی، از منظر قرآن کریم در راستای تدوین آیین‌نامه
کد مقاله : 1034-DAFOOS
نویسندگان:
پرویز ضیغمی نژاد *1، مجید رجب پور2
1مدیر ارزیابی پژوهشی
2دافوس آجا
چکیده مقاله:
هدف این تحقیق تبیین مفهوم راهبرد نظامی و انواع آن در مدیریت راهبردی نظامی از منظر قرآن کریم می‌باشد. رویکرد این پژوهش از نوع کیفی بوده و از راهبرد کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. برای انجام این تحقیق ضمن استفاده از برخی کتب و نظریه‌ها، اساس مطالعه بر مبنای قرآن کریم و تفاسیر و روایات معصومین علیهم‌السلام، صورت پذیرفته است. در تجزیه‌وتحلیل این تحقیق سعی شده مفهوم و انواع راهبرد در مدیریت راهبردی نظامی از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. لذا محقق به دنبال پاسخ این سؤال است که؛ راهبرد از دیدگاه قرآن کریم چگونه تعریف شده و انواع آن در مدیریت راهبردی نظامی چیست؟ بنابراین مفهوم و مبانی راهبرد در حوزه نظامی، در قرآن مجید مورد کنکاش قرار گرفته است. نتیجه-گیری کلی حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که؛ راهبرد از دیدگاه قرآن کریم یعنی؛ راه و مسیر رسیدن به مقام عبودیت و بندگی (در همه حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) که همانا مقام قرب الهی است، می‌باشد. در قرآن کریم، فراهم آوری تجهیزات و نفرات کارآمد در سطح استطاعت و فراهم آوری نیرو در راستای ایجاد ترس در دشمنان مطرح شده است و در حقیقت نقش بازدارندگی در ایجاد قوت و نیروی نظامی بیشتر مدنظر قرار گرفته است. موضوع جهاد نیز، در حداقل هفده سوره قرآن کریم و قریب ۴۰۰ آیه آورده شده است. لذا از نظر قرآن دو نوع راهبرد نظامی وجود دارد؛ راهبرد بازدارندگی و راهبرد اقدام
کلیدواژه ها:
راهبرد، راهبرد نظامی، راهبرد بازدارندگی، راهبرد اقدام، قرآن کریم
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است