مقدمه ای بر استاندارد سازی تدوین آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول آیین نامه نویسی
کد مقاله : 1068-DAFOOS
نویسندگان:
داود علیزاده *
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقاله:
چکیده
در جهت تنظیم روابط حسنه و رعایت انضباط میان نیروهای مسلح آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح تهیه و تدوین گشته است .آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین آیین نامه ها است. در نگارش و تدوین هر آیین نامه ای باید به مهم ترین اصول آیین نامه نویسی توجه داشت تا باعث تضییع حقوق اشخاص و زیر پاگذاشتن اصول فوق نشود.
این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این اصول پرداخته است. برخی از مهم ترین این اصول عبارت اند از:اصل لزوم تطابق آیین نامه با قانون عادی، اصل لزوم تطابق آیین نامه با قانون اساسی و اصل لزوم تطابق آیین نامه با اصول حقوقی. با کمی مداقه این مهم معلوم می گردد که برخی از مواد آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح همچون بند ز ماده 117 و... بر خلاف اصول آیین نامه نویسی نگاشته شده است که باید اصلاح گردد.

واژگان کلیدی:
آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح، اصول آیین نامه نویسی، قانون اساسی، قانون عادی، حقوق اشخاص
کلیدواژه ها:
آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح، اصول آیین نامه نویسی، قانون اساسی، قانون عادی، حقوق اشخاص
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است