رتبه بندی چالش های پیش روی در تدوین آیین نامه های ستاد نیرو های مسلح به روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی AHP و ارائه راهکار برای مرتفع نمودن آنها
کد مقاله : 1067-DAFOOS
نویسندگان:
احمد تهرانی گوهر *1، محمد عامری2
1مسئول دپارتمان ایمنی و اقدامات تأمینی دانشگاه شهید دستواره . تهران
2مسئول مدیریت ایمنی و اقدامات تأمینی معاونت آماد و پشتیبانی سپاه
چکیده مقاله:
ستاد نیرو های مسلح جهت ارتقاء کارایی و اثر بخشی این نیرو ها در حوزه ها تخصصی مختلف و به جهت یکنواخت نمودن، یکپارچگی و استاندارد سازی فعالیت ها و رویه های جاری در نیروها تحت امر شان نسبت به تدوین آیین نامه اقدام می نمایند یکی از اهداف عمده ای که ستاد نیرو های مسلح از ابلاغ این قبیل قوانین دنبال می نماید ایجاد انضباط به معنای عام آن یعنی بستر سازی جهت ایجاد یک رفتار مطلوب و کنترل شده می باشد از آنجا که دستگاه های نظارتی در نیرو های مسلح به صورت مداوم عملکرد زیر مجموعه را در خصوص اجرای قوانین و مققرات ابلاغی رصد می نمایند مطابق مشاهدات به عمل امده در برخی از مواقع این ابلاغیات به سبب وجود چالش های گوناگون، به درستی اجرایی نشده و بهره وری کافی را برای سازمان های نظامی ایجاد نمی نمایند این تحقیق از منظر هدف کاربردی و به لحاط روش شیوه جمع آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی انجام شده است برای انجام آن در گام نخست با استفاده از روش گلوله برفی و بهره گیری از نظر 20 تن ازاساتید و خبرگان در حوزه نگارش مقاله و متون چالش های پیش روی در این حوزه شناسایی گریده و 6 مورد از مهم ترین این عوامل که بیشترین تأثیر را در بهره وری آیین نامه های ابلاغی دارند با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی با در نظر گرفتن چهار شاخص عمده که هدف اصلی از ابلاغ آیین نامه در نیرو های مسلح می باشد الویت بندی گردید و در انتها برای عمق بخشی و تجزیه و تحلیل بهتر گزینه های تصمیم با در نظر گرفتن میزان اثر وزن شاخص ها به انجام تحلیل حساسیت اقدام و پیشنهادات لازم در خصوص رفع این موانع به فرماندهان نیرو های مسلح ارائه گردید
کلیدواژه ها:
آیین نامه، چالش ها پیشرو، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی((AHP، نیرو های مسلح.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است