حقوق‌اداری و علوم‌اداری: بیان تفاوتها، شباهتها و رابطه آنها
کد مقاله : 1064-DAFOOS
نویسندگان:
حسین رشیدی راد *
نیروی انتظامی
چکیده مقاله:
انسان در محیط اجتماعی اعم از خانواده، سازمان یا جامعه زندگی می کند، بقا زندگی اجتماعی نیز با آشوب و زورگویی امکان ندارد، و به ناچار باید قواعدی بر روابط اجتماعی حاکم باشد. در این مقاله حقوق‌اداری و علوم‌اداری که سازمانها برای تنظیم روابط و یافتن بهترین روشهای اداره سازمان، از آنها استفاده می‌کنند، بررسی و سپس روابط، تفاوتها و شباهتهای آنها بیان می‌شوند. این مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق آن از نوع مروری است، روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای یا اسنادی است و ابزار گردآوری داده‌ها؛ کتابها، سایتهای اینترنتی و مقاله‎های مختلف می‌باشند، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که منابع مختلف حقوق‌اداری و علوم‌اداری، تفاوتها و شباهتهای زیادی دارند که باعث ابهام‌های فراوانی می‌شوند، و این ابهام‌ها موجب توجه بیش از اندازه به برخی از ارزشها و غفلت از ارزشهای متقابل می‌شود، که نتیجه آن هدر رفت منابع سازمانی است، بنابراین شناخت روابط، تفاوتها و شباهتهای آنها و همچنین تدوین تئوری حقوق اداری ضروری می باشد.
کلیدواژه ها:
حقوق‌اداری، علوم‌اداری، اخلاقیات، شباهتها، تفاوتها
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است