شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در تدوین آیین‌نامه‌های نظامی
کد مقاله : 1063-DAFOOS
نویسندگان:
میلاد بیاری *، علیرضا نریمانی
دافوس آجا
چکیده مقاله:
تدوین آیین‌نامه به معنی ریل‌گذاری جهت حرکت روبه‌جلو یگان‌ها و خط‌کش یگان‌های تحت امر نیروهای مسلح از اهمیت وافری برخوردار می‌باشد. در همین راستا پژوهش حاضر به شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در تدوین آیین‌نامه‌های نظامی پرداخته است. جهت شناسایی عوامل و مؤلفه‌ها ابتدا مبانی نظری در علم تدوین آیین‌نامه موردبررسی قرار گرفته و در مرحله بعدی مؤلفه‌های شناسایی شده مؤثر در تدوین آیین‌نامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تعداد 47 نفر از کارکنان نیروهای مسلح که در راستای آیین‌نامه‌ها انجام‌وظیفه می‌نمایند. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا و نرم‌افزار اکسل صورت گرفته است. در بخش یافته‌های پژوهش به تجزیه‌وتحلیل کیفی و کمی شاخص‌ها و مؤلفه‌های احصایی پرداخته و آن شاخص‌ها و مؤلفه‌ها دسته‌بندی و اولویت‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش به تعداد 5 مؤلفه‌ اندیشه نظامی، فلسفه نظامی، چشم‌انداز، آموزش و تهدیدات منتج گردیده که به‌صورت مستقیم در تدوین آیین‌نامه مؤثر می‌باشند. همچنین تعداد 39 مؤلفه‌ نظریه‌های جدید نظامی، ایدئولوژی، مصوبات، تدابیر، قانون اساسی، قوانین و مقررات، سیاست‌های کلی دفاعی، اهداف، مبادی ذی‌ربط، اصول دفاعی، مأموریت، ساختار، راهبردها، آیین‌نامه قبلی، مقدورات ملی، جنگ‌های نوین و هسته‌ای، جنگ‌های آینده، آمایش ملی، صحنه جنگ آتی، فرصت‌ها، سناریوهای احتمالی، جغرافیا، دستاوردهای علمی، سلسله‌مراتب فرماندهی، اصول جنگ، تجهیزات، تعاملات، توانایی، طراحی، فرماندهی مشترک، عملیات مشترک، مهارت ‌انجام‌ کار، تحلیل محیط، تحلیل محتوا، تحلیل اهداف، تحلیل فرایند، تحلیل ریسک، فناوری و دکترین که به‌صورت غیرمستقیم در تدوین آیین‌نامه مؤثر می‌باشند.
کلیدواژه ها:
آیین‌نامه، مؤلفه‌های مؤثر، تدوین آیین‌نامه
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است