بررسی و شناخت ماهیت آیین نامه های نیروهای مسلح در اندیشه دفاعی معنی‌گرا
کد مقاله : 1054-DAFOOS
نویسندگان:
عباس حشمتی علمداری *
موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی
چکیده مقاله:
آیین نامه های نیروهای مسلح در ذات خود دارای دکترینی هستندکه با یکدیگر ممزوجند ، بنا بر این شناخت ماهیت آیین نامه ها، مستلزم شناخت ماهیت دکترین است . برای درک بهتر ارتباط بین دو مفهوم دکترین و آیین‌نامه باید به مفهوم مدل ذهنی ،آیین و طرح-واره و جایگاه هریک از آنها در فرایند نظر به عمل، توجه نماییم. در عالم مهندسی مدل‌های ذهنی ،آیین طراحی و طرح‌واره‌ها ، مبنای عمل، یعنی طراحی و ساخت هستند. در عملیات نظامی هم مدل‌های ذهنی مبنای طرحریزی‌های عملیات رزمی ، صدور دستور عملیاتی و اجرای آنها هستند. اگر مراحل مهندسی را با مراحل اجرای یک عملیات نظامی مقایسه کنیم، می‌توان، مدل مفهومی را به دکترین و آیین طراحی را به آیین‌نامه‌ها تشبیه نماییم. اگر دکترین ، مدل ذهنی قلمداد شود با تبدیل آن به آیین‌نامه ، مانند تبدیل شدن آن به آیین طراحی در حوزه مهندسی است . برای مثال ، دکترین آفند که در کتاب اصول و قواعد اساسی رزم به شکل قواعد عملیات رزم آفندی مستند می‌شود، همین‌طور دکترین بازی لوگو که به‌شکل آیین‌نامه عملیات مشترک( اتصالی) مستند شده، در اختیار جامعه دفاعی گذاشته می‌شود. نیاز به نهادینه شدن دکترین نظامی بین اذهان آحاد رزم است که مکتوب شدن دکترین نظامی در قالب آیین نامه های متعدد را الزام‌آور می‌سازد. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد با استفاده از نتایج حاصل از پدیدار شناسی دکترین نظامی به شناخت ماهیت دکترین و دکترین نظامی و رابطه آن با آیین نامه ها ، نائل گشته و در انتها ویژگیهای آیین نامه های آینده مبتنی براندیشه دفاعی معنی گرا را ارائه نماییم .
کلیدواژه ها:
دکترین ، آیین نامه ، مدل ذهنی ، طرح واره ، زبان تخصصی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است