واکاوی کیفیت انجام فرایند تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا با نگاه آینده‌پژوهی
کد مقاله : 1053-DAFOOS
نویسندگان:
مهرداد اسکندری *
مدیر اندیشکده/ مرکز مطالعات و تجقیقات نزاجا
چکیده مقاله:
امروزه پیش‌بینی‌هایی که از گذشته استنتاج شده باشند، قابل‌اتکا نیستند و ما برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های بهتر نیازمند درک و فهم آینده هستیم. ازاین‌رو، لازم است در دوره پنج‌ساله تصویر آینده‌ی مطلوب موردبازنگری قرار گیرد.در این مقاله با تأکید بر دانش آینده-پژوهی در عصر عدم قطعیت‌ها، سطح کیفی آیین‌نامه‌های نیروی زمین ارتش ج.ا.ا در بازه زمانی سال1389 تا 1395موردبررسی قرارگرفته است.محقق،با تلفیق پنج کارکرد اساسی برای مطالعه آینده و گام‌های اساسی تدوین آیین‌نامه شامل؛ تحلیل هدف(شفاف‌سازی اهداف و ارزش‌ها)، تحلیل محیط(توصیف روندهای محیطی)، تحلیل ریسک(تبیین شرایط یا آنالیز حوادث)، تحلیل فرایند(تصویرسازی از آینده‌های ممکن و محتمل در صورت تداوم سیاست‌های کنونی) و تحلیل اقدامات اساسی(ابداع، ارزیابی و انتخاب گزینه‌های بدیل سیاستی) به‌عنوان کارکردهای اساسی در تدوین آیین‌نامه‌های رزمی در قالب مجموعه‌های واحد و در تعامل با یکدیگر موردتوجه قرار داده است. ازاین‌رو، با طراحی پرسشنامه ،کیفیت انجام گام‌های اساسی تدوین آیین‌نامه‌های نظامی که بر اساس نظر خبرگان هم‌سو با کارکردهای اساسی فوق است را در فرایند تدوین
و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا دنبال کرده است. نوع پژوهش کاربردی- توسعه‌ای و جامعه آماری تعداد 45 نفر از فرماندهان و استادان
و مسئولان رده‌های مختلف نزاجا بوده‌اند. در این راستا از آراء تعداد 10 نفر خبره نظامی به روش تمام شمار استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت تحصیل گام‌های اساسی در تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا توسط تدوینگران در حد متوسطی قرار دارد.
کلیدواژه ها:
آیین‌نامه‌های رزمی، آینده‌پژوهی، کیفیت تدوین، نزاجا
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است