شاخص‌سازی جهت ارزیابی آیین‌نامه‌های تدوین شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
کد مقاله : 1048-DAFOOS
نویسندگان:
علیرضا نریمانی *
پژوهشگر / دافوس آجا
چکیده مقاله:
تدوین و حاکم‌سازی آیین‌نامه‌های تدوین شده، تلاش‌ هدفمند برای دستیابی به پیامدها مورد انتظار است که به‌منظور نیل به اهداف سازمانی، قابل مشاهده و برنامه‌ریزی شده صورت می‌پذیرد و جامعه عمل پوشاندن به تحقق این آیین‌نامه‌ها، می‌تواند مسیر و سرعت و عمق حرکت به سمت و سوی اهداف تعیین شده را تبیین نماید. شاخص‌ها، معیارهای ارزیابی و سنجش درصد تحقق، دستیابی و نیل به اهداف معین بوده و جهت اندازه‌گیری کمی و کیفی فرآیند پیاده‌سازی و عملیاتی شدن آیین‌نامه‌ها بکار می‌روند تا بتوان انحراف و اختلاف نتایج حاصله را از دستاوردهای مورد انتظار به حداقل ممکن رسانید. شاخص خود هدف نیست بلکه نشانگر تحقق هدف است و مهم‌ترین ویژگی شاخص‌ها، ابزار کنترلی بودن آنها است. پژوهش حاضر به تعیین شاخص‌های ارزیابی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید با رتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربی که در تخصص‌ها و گرایش‌های علمی مرتبط با علوم نظامی و مدیریت راهبردی، علوم اجتماعی، جغرافیای سیاسی و علوم اقتصادی در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشغول به‌ خدمت می‌باشند، ملحوظ نظر قرار گرفته است؛ نظر به این‌که حجم جامعه آماری با اعمال ضریبی به جهت طبقه‌بندی برابر با 500 نفر می‌باشد، لذا با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه تعداد 133 نفر محاسبه گردید. نوع پژوهش یک پژوهش توسعه‌ای-کاربردی و روش انجام آن روش بررسی اسناد و مدارک موجود با رویکرد زمینه‌ای و همچنین روش پیمایشی است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه خودساخته انجام و اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف، عدد 89% محاسبه گردید. در پایان نتیجه حاصل از این پژوهش ارائه الگوی جدولی شاخص‌سازی جهت ارزیابی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
کلیدواژه ها:
شاخص، ارزیابی، آیین‌نامه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است