تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی بر اساس دکترین دفاعی و امنیتی با تاکید بر اسناد بالادستی
کد مقاله : 1047-DAFOOS
نویسندگان:
فرامرز عزیزی *1، غلامرضا جدیدی2
1دانشگاه فرماندهی و ستاد
2استاد/دافوس آجا
چکیده مقاله:
در مقاله حاضر، تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی بر اساس دکترین دفاعی و امنیتی با تاکید بر اسناد بالادستی توسط پژوهش-گر مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی ارتش ج.ا.ا بر اساس دکترین دفاعی و امنیتی با تاکید بر اسناد بالادستی تبیین و تشریح گردد. متغیرهای اثرگذار در این پژوهش مشتمل بر؛ دفاع و امنیت از منظر قرآن ، دفاع و امنیت از منظر نهج‌البلاغه، اندیشه دفاعی و امنیتی امام خمینی (ره) و اندیشه دفاعی و امنیتی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی است. لذا مبانی در این حوزه آیات قرآن کریم، بیانات ائمه طاهرین (ع) به‌خصوص نهج‌البلاغه و بیانات رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای مد ظله العالی است. لذا؛ با توجه به ‌ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن با روش توصیفی انطباق دارد؛ به‌طوری‌که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تجزیه‌وتحلیل کمی و کیفی (آمیخته) بهره‌گیری لازم و کافی به‌عمل‌آمده است. برای انجام این پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب‌نظران و پرسشنامه خودساخته صورت گرفته است. نظر به این‌که حجم جامعه آماری با اعمال ضریبی به جهت طبقه‌بندی برابر با 500 نفر است؛ بنابراین با استفاده از فرمول کوکران، حجم جامعه نمونه تعداد 133 نفر محاسبه گردید. پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با استفاده از روش تنصیف (دونیمه کردن)، عدد 89% به دست آمد. آزمون فرض پژوهش در سطح خطای پنج درصد (5%=α) نشان داد که بین تک‌تک متغیرهای اثرگذار (قرآن، نهج‌البلاغه، اندیشه دفاعی و امنیتی امام خمینی (ره) دانش و اندیشه دفاعی و امنیتی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی) با تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های رزمی ارتش ج.ا.ا بر اساس دکترین دفاعی و امنیتی با تاکید بر اسناد بالادستی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
دکترین ، آیین‌نامه، اسناد بالادستی، دفاع، امنیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است