الزامات تدوین آیین‌نامه‌ها برای اِعمال قدرت نظامی آجا
کد مقاله : 1045-DAFOOS
نویسندگان:
حمید حسن پور *
ر. گات زمینی عضو هیئت علمی و استاد دافوس آجا
چکیده مقاله:
نیروهای مسلح به عنوان کارگزاران اصلی جنگ‌ها، وظیفه دفاع از منابع، منافع و ارزش‌های حیاتی کشور را عهده‌دار هستند. دفاع کارآمد و اثربخش این نیروها، مستلزم اتخاذ و اجرای آیین نامه‌های بهینه‌ای است که با لحاظ نمودن اصول اساسی، تحت عنوان آیین-نامه اساسی وکارآمد تدوین شده باشند. بدین جهت هدف از پژوهش حاضر الزامات تدوین آیین‌نامه‌ها برای اِعمال قدرت نظامی آجا از آن می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران تراز اول آجا و نزاجا مشمتل 120 نفر است که با توجه به جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 92 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط اساتید مدیران اهل فن تایید گردید، همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید می‌باشند. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای آمار استنباطی از روش تحلیل تی تک متغیره با استفاده از نرم افزارSPSS22بهره گرفته شد. در ضمن جهت بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف ‌اسمیرنوف استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
آیین‌نامه، طراحی عملیات، قدرت نظامی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است