سنجش میزان اطلاعات اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) از آئین‌نامه‌ها (ماهیت، مفاهیم، انواع و کاربرد آن در نیروهای مسلح)
کد مقاله : 1038-DAFOOS
نویسندگان:
فریدون عبدی *1، بهروز دولتشاه2
1ر مرکز مطالعات زمینی دانشگاه افسری امام علی(ع)
2استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده مقاله:
آئین‌نامه مجموعه‌ای از دانستنی‌ها، مقررات، روش‌ها و راهنمایی‌های است که بر اساس رهنامه‌های مصوب تهیه و چگونگی بکارگیری علوم، فنون و راهکنش‌ها را در اجرای ماموریت‌ها و وظایف سازمان‌های نیروهای مسلح بیان می‌کند. از طرفی ماموریت دانشگاه‌های افسری در نیروهای مسلح از جمله دانشگاه افسری امام علی(ع) تربیت افسران رزمی برای خدمت در یگان های رزمی است از این رو پرداختن به موضوع آئین‌نامه‌ها و سنجش میزان اطلاعات اساتید دانشگاه نسبت به این مسئله حائز اهمیت فراوانی است. لذا این پژوهش که با هدف فوق صورت گرفته از نظر ماهیت، اهداف و روش جمع‌آوری داده‌ها جزء تحقیقات «‌توصیفی ـ پیمایشی» می‌باشد. و برای گرد‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در وضعیت کلی میزان اطلاعات اساتید دانشگاه در خصوص ماهیت و مفهوم آئین‌نامه‌ها در حد خوب است. در ضمن اساتید شناخت زیادی از انواع آئین‌نامه‌ها و کاربرد آن در نیروهای مسلح ندارند و شرایط لازم جهت حضور آنان در کارگاه آموزشی تدوین آئین‌نامه فراهم نشده است. در حالی که تعداد زیادی از اساتید مشتاق هستند که اطلاعات بیشتری در مورد آئین‌نامه‌های رزمی و چگونگی تدوین‌آن کسب کنند لذا از نظر آنان برگزاری کارگاه آموزشی توسط مدیریت ارزیابی و تدوین آئین‌نامه‌های رزمی نزاجا نقش زیادی در افزایش سطح اطلاعات آنان از آئین نامه‌ها دارد.
کلیدواژه ها:
اطلاعات، اساتید، آئین‌‌نامه ، دانشگاه افسری امام علی(ع)
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است