تبیین ضرورت بازنگری آئین‌نامه‌های انضباطی و مراسم و احترام‌های نظامی
کد مقاله : 1033-DAFOOS
نویسندگان:
کیومرث مولادوست *
دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات
چکیده مقاله:
انضباط در سازمان‌های مسلح، به عنوان یک رفتار و التزام به اخلاق حرفه‌ایی است. توجه کارکنان نیروهای ارتش به رعایت همه جانبه و جدی تلقی کردن امورات رفتاری خود در جامعه موجب ایجاد شور و شعف در جامعه می‌گردد. این هیجان ایجاد شده باعث افزایش غرور ملی می‌شود.
روش انجام این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت نحوه‌ی گردآوری اطلاعات، میدانی(پیمایشی) به حساب می‌آید. این تحقیق، توصیفی از نوع اکتشافی بوده و با هدف تبیین ضرورت بازنگری آئین‌نامه های انضباطی و مراسم و احترام‌های نظامی اجرا شده است.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد؛ به طور کلی "میزان جوابگویی آئین نامه‌های موجود به نیاز سازمان" و "میزان جوابگویی آئین نامه‌ی انضباطی در برابر مسائل کنونی سازمان" از وضعیت متوسط و به بالا برخوردار است. لیکن "میزان قدرت آئین نامه انضباطی در ایجاد یک روش یکنواخت و اصولی در سازمان" ؛ "میزان بازدارندگی آئین نامه‌ انضباطی در برابر بی‌انضباطی کارکنان وظیفه"؛ "میزان انطباق انضباط حاکم در سازمان با آئین نامه‌ انضباطی" و "میزان آگاهی مدیران، مسئولین و فرماندهان از آئین نامه انضباطی" از وضعیت متوسط و به پایین برخوردار است. از نظر پاسخ دهندگان "میزان ضرورت بازنگری آئین نامه‌ انضباطی" با درصد فراوانی 1/80درصد در حد زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.
سرود ملی نمادی از عزت، وقار و افتخار ملت‌ها به شمار می‌رود و مردم سرود ملی کشورشان را بسیار ارج می‌نهند و احترام می‌گذارند. در این پژوهش پاسخ دهندگان اطلاع کافی در نحوه‌ی چگونگی رفتار مطلوب نظامی‌ها در مواقع پخش سرود ملی در موقعیت‌های مختلف را نداشتند. از این‌رو بازنگری آئین نامه انضباطی و ادای احترام‌های نظامی در شرایط مختلف امری ضروری و حائزاهمیت است.
کلیدواژه ها:
آئین‌نامه انضباطی، اصول تشویق و تنبیه، سرود ملی، ضمانت اجرای
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است