تبیین ماهیت و ویژگی‌های ره‌نامه‌های نظامی
کد مقاله : 1025-DAFOOS (R1)
نویسندگان:
مهرداد بخشنده سلامت *
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده مقاله:
چکیده:
ره‌نامه(دکترین) یکی از اصطلاحاتی است که بیشتر از آنچه درک گردد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه اصول و قواعد نانوشته‌ای که فراروی تصمیم گیرندگان و مسئولین یک کشور قرار گرفته تا بر اساس آن راهبرد کشور را در ابعاد مختلف تعیین نمایند. این واژه به دفعات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... به‌کار گرفته‌ شده است لیکن هنوز در مورد مفهوم دقیق و جامع و همچنین ویژگی‌هایی که یک ره‌نامه از آنها برخوردار است ابهاماتی وجود دارد تا جایی که برخی از محققین کشورمان، حتی تلفظ صحیحی از واژه‌ی بیگانه‌ی دکترین ندارند. بنابراین با هدف ایجاد فرهنگ و ذهنیت مشترک و آشنایی فرماندهان، مدیران و تصمیم‌سازان حوزه نظامی با این مفهوم؛ در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش تحلیل توصیفی- کیفی و جمع‌آوری داده‌ها با روش کتابخانه‌ای و اینترنتی، ضمن تشریح چند نمونه از ره‌نامه‌‌های مطرح، خصوصیات این رهنامه‌ها از دیدگاه منابع داخلی و خارجی، مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته و در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری، ماهیت یک ر‌ه‌نامه نظامی تبیین و خصوصیات آن برشماری گردد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: دکترین، ره‌نامه، ره‌نامه نظامی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است