بررسی رابطه مدیریت دانش و تدوین آیین نامه و نظامات و دستورالعمل ها
کد مقاله : 1022-DAFOOS
نویسندگان:
سعید ضرغامی *
دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
رسمیت یکی از سه بعد اصلی ساختار سازمانی می باشد. رسمیت در سازمان های بزرگ به منظور کنترل سازمان از دیدگاه مدیریتی حائز اهمیت است. یکی از فنون رسمی سازی تدوین خط مشی ها، آیین نامه ها، نظامات، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها می باشد. برای سازمان های بزرگ و پیچیده که دارای ماموریت ها و وظایف چندگانه می باشند و یا در گستره جغرافیایی پراکنده شده اند، مدیریت سازمان بدون داشتن آیین نامه های دقیق کاری دشوار است. همچنین با وجود کارکنان زیاد در حوزه های تخصصی مختلف، بهره گیری از خبرگی این افراد در تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها بسیار زمان بر و هزینه بر است. از طرفی مدیریت دانش برای سازمان های بزرگ و پیچیده یک ضرورت است. در این مقاله تاثیر تدوین آیین نامه ها و ... در چرخه مدیریت دانش و تاثیر مدیریت دانش در تدوین آیین نامه های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل این موضوع از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. پرسش نامه مستخرج و تدوین شده در یکی از سازمان های نظامی بین 80 نفر از کارکنان توزیع و 67 پاسخ دریافت شد. نتایج نشان داد که رابطه معنادار بین تدوین آیین نامه و نظامات و دستورالعمل های سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. همچنین از این نتیجه بدست آمده، تدوین آیین نامه ها و نظامات به عنوان ابزاری نوین برای استخراج دانش در سیستم مدیریت دانش و تدوین آیین نامه استاندارد و ممیزی شده یکی از راه های کاربرد دانش در سیستم مدیریت دانش معرفی و فرایند مربوط به آن ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش، آیین نامه و دستور العمل و نظامات، معادلات ساختاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است