روش صحیح تدوین و بازنگری آیین‌نامه با توجه به سایر تحقیقات
کد مقاله : 1008-DAFOOS-FULL
نویسندگان:
سید رضا پرواس *
اصفهان خیابان اپادانای دوم کوچه مجلسی پلاک 9
چکیده مقاله:
این تحقیق به این سؤال پاسخ می‌دهد که چرا بسیاری از آیین‌نامه‌های تدوین‌شده در سه دهه اخیر به یگان‌های عملیاتی واگذار نشده و یا قابل‌اجرا نیستند؟ و روش صحیح تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد؟ کاملاً روشن است که تدوین آیین‌نامه مناسب، اولین قدم برای آموزش صحیح نیروهای نظامی است و چنانچه از روش مناسبی برای تدوین آن استفاده نشود موجب اخلال در آموزش و درنهایت اجرای عملیات نظامی می‌گردد لذا هدف اصلی از این تحقیق، مشخص نمودن مشکلات و معایب روش فعلی معاونت آموزش آجا جهت تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌ها و سپس ارائه راهکارهایی برای رهایی از این مشکل بود. در اجرای این هدف، از روش تحقیق توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری تعداد 66 نفر از خبرگان، استادان دانشگاه‌های نظامی و مسئولین آموزش آجا به‌صورت تمام شمار انتخاب و با روش دلفی نظریات آنان در سه مرحله جمع‌آوری گردید. یافته‌های تحقیق با مستندات علمی اثبات نمود که مشکل تدوین آیین‌نامه‌های کنونی در برداشت اشتباهی است از مفاد آیین‌نامه روشی تدوین دکترین (صادره از ستاد کل نیروهای مسلح) صورت گرفته و در ادامه فقدان تخصص و درک صحیح از مفهوم آیین‌نامه نظامی باعث شده به‌جای استفاده از تجربه و مطالعه آیین‌نامه‌های موجود جهان، از روش‌های شبه‌علمی، بهره‌برداری نمایند. لذا این تحقیق ضمن استدلال منطقی و برشمردن معایبی که روش کنونی تدوین آیین‌نامه‌های اولویت‌دار در سطح معاونت آموزش و عملیات آجا دارد با تعریف صحیح از آیین‌نامه و اهمیت آن راهی منطقی و قابل‌اجرا ارائه نموده است.
کلیدواژه ها:
تدوین آیین‌نامه‌، آیین‌نامه روشی، شبه‌علم، آجا، آیین‌نامه‌های اولویت‌دار
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است