تدوین آیین‌نامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعمال مدیریت جهادی
کد مقاله : 1007-DAFOOS-FULL (R1)
نویسندگان:
سید رضا پرواس *
اصفهان خیابان اپادانای دوم کوچه مجلسی پلاک 9
چکیده مقاله:
این تحقیق به این سؤال پاسخ می‌دهد که موانع تدوین آیین‌نامه در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران چگونه است و راه‌کارهای برون‌رفت از این موانع کدام است؟ تدوین آیین‌نامه به‌منزله ریل‌گذاری برای پیشرفت نیروهای نظامی بوده است و چنانچه این ریل‌گذاری به‌صورت مناسب و مداوم انجام نشود حرکت ارتش دچار مشکل خواهد شد. لذا در سه دهه اخیر تلاش‌هایی به‌منظور تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز انجام‌شده ولی عملاً نتیجه مطلوبی حاصل نشده و هم‌اکنون در بسیاری از موضوعات حساس نظامی فاقد آیین‌نامه مناسب هستیم. هدف اصلی از این تحقیق، مشخص نمودن و سپس ارائه راهکارهایی برای رهایی از مشکل تدوین آیین‌نامه‌های مناسب بود. در اجرای این هدف، از روش تحقیق توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری تعداد 56 نفر از خبرگان، استادان دانشگاه‌های نظامی و مسئولین آموزش آجا به‌صورت تمام شمار انتخاب و با روش دلفی نظریات آنان در سه مرحله جمع‌آوری گردید. یافته‌های تحقیق با مستندات علمی اثبات نمود که ریشه این مشکل در فقدان تخصص و اعمال مدیریت صحیح بوده که به‌جای استفاده از تجربه و مطالعه آیین‌نامه‌های موجود جهان، از روش‌های شبه‌علمی، بهره‌برداری نموده‌اند. لذا با توجه به شرایط اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، نیاز به اعمال یک مدیریت جهادی درزمینه آموزش و سازمان‌دهی مراکز تدوین آیین‌نامه داریم. همچنین مشخص شد که چنانچه به‌جای مراکز متعدد تدوین آیین‌نامه، سازمانی با عنوان مرکز آموزش و تدوین آیین‌نامه‌های ارتش به‌صورت تمرکزی تشکیل و دانشگاه‌های نظامی بازوهای اجرایی آن باشند، از دوباره‌کاری اجتناب، بازدهی بیشتر و به نیازهای عملیاتی در آینده پاسخ مناسب داده می‌شود.
کلیدواژه ها:
تدوین آیین‌نامه‌، شبه‌علم، مدیریت جهادی، نیروهای مسلح، اقتصاد مقاومتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است