تبیین چگونگی تدوین آیین‌نامه و وجوه افتراق و اشتراک با رهنامه و راهبرد
کد مقاله : 1003-DAFOOS-FULL (R1)
نویسندگان:
احمد طهری *1، عنایت اله مومنی2
1آجا معاونت تربیت و آموزش
2تهران خ کارگر جنوبی، شهرک نامجو،بلوک ۶ واحد ۱۳
چکیده مقاله:
آیین‌نامه مجموعه مقرراتی می‌باشد که یک سازمان به‌منظور تنظیم امور در یک یا چند مورد خاص آن را تهیه و تدوین و به اجرا گذاشته که. همانند قانون ایجاد حق و تکلیف نموده و جنبه آمرانه و غیرشخصی دارند. آیین‌نامه با خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان همخوانی داشته و دستیابی سازمان به اهداف از پیش تعیین‌شده، برقراری مناسبات و فعالیت‌های همسو و هم‌جهت با یکدیگر، یکپارچگی و یکنواخت نمودن فعالیت‌ها، تصمیمات، رویه‌های اجرایی را در راستای استراتژی‌های سازمان فراهم می‌نماید. آیین‌نامه‌ها در هر سازمانی مبنای عمل و منبع استنادات قانونی، آموزشی، اجرایی، فنی و غیره می‌باشد. تغییرات سریع و روزافزون فناوری و به‌تبع آن تغییر ماهیت جنگ‌ها و تهدیدات، ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ها و متون جدید و بازنگری در آیین‌نامه‌ها و متون قدیمی را به‌وضوح بیان می‌‌دارد. بر این اساس چگونگی تدوین آیین‌نامه‌های سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر سعی دارد با رویکرد توصیفی- کاربردی،‌ روش تدوین آیین‌نامه در نیروهای مسلح و یافتن پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که وجوه افتراق و اشتراک آیین‌نامه با سایر اسناد مشابه از قبیل رهنامه و راهبرد چه می‌باشد را موردبررسی و کنکاش قرار دهد.
کلیدواژه ها:
آیین‌نامه، رهنامه، راهبرد، روش تدوین
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است