برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان نمایشگاه
نمایشگاه کتاب
اهداف برگزاری مسابقه
آشنایی با محصولات و کتاب‌های جدید
توضیحات

انتشارات ققنوس

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1399-03-15
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-03-04
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-03-04
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-03-04
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-03-04
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-03-15